FAQ

Hvordan er stedet godkendt?

Opholdsstedet er godkendt af Socialtilsyn Nord, som også fører tilsyn med tilbuddet.

Hvordan er økonomien organiseret?

Småskolen Peterslysts regnskaber revideres af revisorfirmaet Beierholm i Holstebro.

Driften af Småskolen kommer via betalinger fra de kommuner, der henviser unge til opholdsstedet.

Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Nord. Al information ift. budgetter, årsrapporter og brug af offentlige midler er offentligt tilgængelige, ligesom tilsynsrapporter og årsregnskaber for opholdsstederne er det.

Alle midler som opholdsstederne modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste børn og unge anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte unges Handleplan, jf. Serviceloven §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke og kan heller ikke bruges til noget andet formål.

Hvordan bruges pengene på opholdsstedet?

Det er lederen i samråd med personalegruppen på skolen, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer.

Ledelsen af skolen står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder i forhold til, at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk, økonomisk og på anden vis.

Hvordan er Småskolen Peterslyst organiseret rent juridisk?

Småskolen Peterslyst er en selvejende fond.
I tilfælde af at fonden opløses, skal ev. formue bruges til et lignende formål som det, beskrevet i formålsparagraffen.

Peterslyst har en aktiv bestyrelse som består af:

  1. Ellen Holberg Petersen (Formand)
  2. Jørn Bo Østergaard (Næstformand)
  3. Birthe Gørup Nørskov
  4. Walther Holberg Petersen

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor, og budgetter og regnskaber godkendes af bestyrelsen og de respektive tilsynsmyndigheder.

Hvem går på Småskolen Peterslyst?

Børn og unge som har brug for at starte på en friske, i trygge rammer med masser af dyr og natur – og ikke mindst med voksne som kan støtte dem i at komme i positiv udvikling, både personligt og socialt.
Småskolen Peterslyst modtager børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt med deraf følgende sociale, personlige og skolemæssige problemstillinger. Der modtages børn og unge, der af socialpsykiske årsager har personlige, sociale og kognitive problematikker; nogle af dem er diagnosticerede med opmærksomheds- og tilknytningsforstyrrelser eller lettere mental retardering.
Der modtages børn og unge, der er truede af begyndende misbrug for kriminalitet.

Er Småskolen Peterslyst selvstændig?

Småskolen er organiseret som en selvejende fond. Fonden lejer bygningerne. Småskolen Peterslyst er en selvstændig institution.

Har Småskolen Peterslyst overenskomst?

Eftersom de anbringende kommuner har en måneds opsigelsesvarsel af det anbragte barn eller unge menneske, har medarbejderstaben også kun en måneds opsigelsesvarsel, hvorfor der ikke foreligger en overenskomst, som ellers normalt er normeret til en tre måneders opsigelsesfrist.

Hvem leder Småskolen Peterslyst?

Øverste besluttende myndighed på Småskolen Peterslyst er bestyrelsen, der består af 4 medlemmer med forskellige social-pædagogiske erfaringer.

Den daglige drift foretages af forstanderen, souschefen og opholdsdelslederen i tæt samarbejde med pædagogerne.